Klub Dixie

Kontakt:

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7

tel: 737 872 116

e-mail: dixie@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

 

Nízkoprahový klub Dixie poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem dětí. Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Služby poskytujeme ambulantní i terénní formou.

 

Komu je Dixie určeno:

Cílová skupina Dixie jsou děti a mladí lidé od 6 do 26 let z Prahy 7, kteří:

· zažívají nepříznivé sociální situace (např. neúplná rodina, rodina v rozvodovém řízení, špatné bytové podmínky či finanční situace rodiny, ...

· jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (např. záškoláctví, problémy s prospěchem ve škole, nerespektování autorit, kriminalita a návykové látky v okolí, stigmatizace okolím, aktéři šikany, nezdravé stravovací návyky, ...)

· velkou část svého volného času tráví převážně pasivně na ulici, nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.

Ambulantní forma nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je určen pro děti od 6 do 15 let.

Terénní forma poskytuje služby v přirozeném prostředí dětí a mládeže jako jsou parky, hřiště, azylové domy, ... Terénní pracovníci se primárně zaměřují na mladé lidi 15-26 let. Pracovníci se poskytují služby i mladým lidem na pomezí jiných cílových skupin (lidé bez domova, závislý na návykových látkách...).

 

Otevírací doba klubu (ambulantní forma)

 

Pondělí: 13.00 - 17.30
Úterý: 13.00 - 17.30
Středa: 13.00 - 17.30
Čtvrtek: 13.00 - 17.30
Pátek: 13.00 - 16.30 (nebo dle akce)

V případě, že je na klubu přítomen pouze jeden pracovník, je rozsah poskytovaných služeb omezen.

 

Provozní doba terénní formy

Pondělí: 14.00 - 19.00
Úterý: 14.00 - 19.00
Středa: 14.00 - 19.00
Čtvrtek: 14.00 - 19.00

V zimním čase můžete najít terénního pracovníka od 17:30-19:00 v zázemí klubu, které je otevřeno pro starší návštěvníky.

 

Kateřina Kastnerová, DiS. - vedoucí klubu, sociální pracovnice 

kastnerova@praha.ymca.cz, 737 872 116 
 

Vojtěch Čepelák - pracovník klubu 

cepelak@praha.ymca.cz  

 

Denisa Kotenová – pracovnice klubu 

kotenova@praha.ymca.cz  

 

 

Cíle poskytovaných služeb

Poskytujeme služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Praze 7. Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Snažíme se zamezovat rizikovému chování. Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem. Nabízíme a podporujeme

zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času. Principem našich služeb je bezplatnost a anonymita. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou.

 

Poskytované služby

· volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti – A, DU, R, IS, NA, SI

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – NI, R, D,

· pomoc při uplatňovaní práv a při obstarávání osobních záležitostí. - NI, R, D,

· sociálně terapeutická činnost – R, P, OB, S, IS, NA, KI,

· základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, - P, R, IS.

 

Následující principy platí pro všechny programy

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

 

Následující principy platí pouze pro nízkoprahové programy

Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.

Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.

Naše organizace prostřednictvím  NZDM Ymkárium a NZDM Dixie je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Adresa a kontakt

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7 

tel: 737 872 116
e-mail: dixie@praha.ymca.cz