Ymkárium

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ymkárium poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let na Jižním Městě.

 

Co je cílem našich služeb?

 • Pomáháme dětem zvládat jejich studijní povinnosti.
 • Rozvíjíme vědomí práv a povinností.
 • Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování.
 • Pomáháme řešit mezilidské vztahy a učíme děti, jak je zvládat.
 • Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti, osobním rozvojem dětí.
 • Nabízíme a podporujeme zdravé, bezpečné a aktivní způsoby trávení volného času.

Služby jsou nízkoprahové, tj. bezplatné a v anonymitě, a poskytované ambulantní formou (klub) a terénní formou (přímo na ulici). 

Klub nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a příjemně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je určen pro děti od 6 do 15 let.

Terénní pracovníci poskytují naše služby v přirozeném prostředí dětí a mládeže jako jsou parky, hřiště, azylové domy apod. Terénní pracovníci se primárně zaměřují na mladé lidi 15-26 let. 

 

Otevírací doba klubu

Pondělí: 13:00-18:00
Úterý: 13:00-18:00
Středa: 13:00-18:00
Čtvrtek: 13:00-18:00
Pátek: 14:00-18:00 (nebo dle akce)

V případě, že je na klubu přítomen pouze jeden pracovník je rozsah poskytovaných služeb omezen.

Provozní doba terénu
Pondělí: 14:00-19:00
Úterý 14:00-19:00
Středa 14:00-19:00

V zimním čase můžete najít terénního pracovníka od 17:00-19:00 v zázemí klubu, které je otevřeno pro starší návštěvníky.

 

Komu je Ymkárium určeno

Cílovou skupinou Ymkária jsou děti a mládež od 6 do 26 let z Prahy 11, kteří:

 • zažívají nepříznivé sociální situace (např. neúplná rodina, rodina v rozvodovém řízení, špatné bytové podmínky či finanční situace rodiny, ...
 • jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (např. záškoláctví, problémy s prospěchem ve škole, nerespektování autorit, kriminalita a návykové látky v okolí, stigmatizace okolím, aktéři šikany, nezdravé stravovací návyky, ...)
 • velkou část svého volného času tráví převážně pasivně či na ulici,
 • nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.


Pracovní tým:

Eva Kavurová, Dis. - vedoucí klubu Ymkárium a sociální pracovnice
ymkarium@praha.ymca.cz, 737 629 149

Bc. Štěpán Vodenka, Dis. - sociální pracovník
vodenka@praha.ymca.cz, 731 740 841

Anna Švarcová, Dis. - sociální pracovnice
svarcova@praha.ymca.cz

Bc. Hana Moravcová - sociální pracovnice
moravcova@praha.ymca.cz

Eva Chlupáčová - sociální pracovnice
chlupacova@praha.ymca.cz

 

Jakub Kulhánek - vedoucí nízkoprahových klubů YMCA Praha
nzdm@praha.ymca.cz, 732 179 042

 

Poskytované služby

 • volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti – A, DU, R, IS, NA, SI
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – NI, R, D,
 • pomoc při uplatňovaní práv a při obstarávání osobních záležitostí. - NI, R, D,
 • sociálně terapeutická činnost – R, P, OB, S, IS, NA, KI,
 • základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, - P, R, IS.

 

Následující principy platí pro všechny programy

 • Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.
 • Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.
 • Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.
 • Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.
 • Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

 

Následující principy platí pouze pro nízkoprahové programy

 • Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.
 • Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.
 • Bezplatnost: Základní služby jsou poskytovány zdarma.

 

 

Adresa a kontakt

Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11

tel: 737 629 149

e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

 

Ilustrační fotka