Klub Sibiř

Kontakt:

Husova 383, 259 01 Votice

tel: 775 564 350

e-mail: sibir@praha.ymca.cz

 

Nízkoprahový klub Sibiř je první službou našeho zapsaného spolku ve Středočeském kraji. NZDM Sibiř poskytuje služby dětem a mladým lidem od 6 do 18 let ve Voticích. Vytváříme podmínky pro bezpečné způsoby trávení volného času. Rozvíjíme schopnosti a dovednosti vedoucí k soběstačnosti a začleňování do společnosti. Pomáháme k orientování se ve společnosti a ke zvyšování vědomí práv a povinností. Poskytujeme podporu a pomoc při řešení obtížných životních situací a snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Služby poskytujeme ambulantní formou.

 

Komu je NZDM Sibiř určen

Cílová skupina klubu Sibiř jsou děti a mládež od 6 do 18 let z Votic, kteří:

· zažívají nepříznivé sociální situace (např. neúplná rodina, rodina v rozvodovém řízení, špatné bytové podmínky či finanční situace rodiny, ...

· jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy (např. záškoláctví, problémy s prospěchem ve škole, nerespektování autorit, kriminalita a navykové látky v okolí, stigmatizace okolím, aktéři šikany, nezdravé stravovací návyky, ...)

· velkou část svého volného času tráví převážně pasivně na ulici, nemohou či nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.

Ambulantní forma nabízí volný vstup těm, kteří chtějí bezpečně a smysluplně trávit volný čas, potřebují poradit či pomoci se vztahy, rodinou, školou a jinými obtížemi života. Návštěvníkům klubu se věnují pracovníci, kteří poskytují různé sociální služby, volnočasové aktivity a zajišťují provoz klubu. Klub je doplněn o návazné pravidelné i jednorázové akce.

 

Otevírací doba klubu (ambulantní forma)

Čtvrtek 12.00 - 17.30 (12.00 - 13.00 pouze pro objednané) 

Pátek 12.00 - 17.30 (12.00 - 13.00 pouze pro objednané)

V případě, že je na klubu přítomen pouze jeden pracovník, je rozsah poskytovaných služeb omezen.

 

Pracovní tým

Barbora Farbulová - vedoucí klubu, pracovnice klubu
Barbora Dufková - pracovnice klubu

 

Cíle poskytovaných služeb

Dlouhodobým cílem klubu je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládež trávící volný čas na ulici a ohrožené sociálně nežádoucími jevy. Dalším cílem je snaha o podněcování dětí a mládeže k vlastní aktivitě a poskytování nízkoprahových sociálních služeb dětem a mládeži.

 

Poskytované služby

· volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti – A, DU, R, IS, NA, SI

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – NI, R, D,

· pomoc při uplatňovaní práv a při obstarávání osobních záležitostí. - NI, R, D,

· sociálně terapeutická činnost – R, P, OB, S, IS, NA, KI,

· základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, - P, R, IS.

 

Následující principy platí pro všechny programy

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky.

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele.

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme.

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali.

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen.

 

Následující principy platí pouze pro nízkoprahové programy

Anonymita: Uživatelé nejsou povinni pro čerpání základních služeb uvádět přesné osobní údaje.

Dostupnost: Program vytváří minimální bariéry pro čerpání služby.

 

Adresa a kontakt

Husova 383, 259 01 Votice

tel: 775 564 350
e-mail: sibir@praha.ymca.cz