Členství

Nechceš jenom čekat, kdo ti co naservíruje? Chceš být sám aktivní, převzít odpovědnost za svoji komunitu a pozitivně ovlivňovat její budoucnost?

YMCA Praha je prostorem pro tebe!

 

V případě zájmu kontaktuj nejbližšího ymkaře, zaměstnance YMCA Praha nebo se obrať se svými dotazy na ředitele:

Petr Bruna, sekretariat@praha.ymca.cz, 773 826 941. 

 

A zde více informací o členství:

Členem YMCA Praha se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

V rámci sdružení YMCA Praha existuje dvojí typ členství:

a) členství běžné
Běžným členem YMCA Praha se může stát kdokoli, kdo se chce účastnit práce YMCA a podílet se na jejích aktivitách, který respektuje poslání YMCA a vítá její křesťanský profil, i když třeba sám není křesťan.

b) členství činné
Činným členem se může stát ten běžný člen YMCA Praha, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání YMCA a účastní se její práce nejméně po dobu tří měsíců

Činní členové nesou odpovědnost za směřování YMCA Praha a hledání cest, jak jej přenášet do praktického života. Vedou YMCA Praha v jejím úsilí o získání mladých lidí pro Krista.

Činní členové mají - na rozdíl od běžných členů - právo volit a být voleni do vedení YMCA Praha.

Činným členem se člověk stává tím, že složí slib činného člena, který zní:

"Znám cíl a poslání YMCA, Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy."