Z historie YMCA v České republice

Z historie YMCA v České republice

Všechno úsilí největšího světového mládežnického hnutí a později i organizace YMCA je zaměřeno na posílení duševní, tělesné i duchovní úrovně člověka, podporu víry, dobroty a pravdy v duchu Ježíše Krista. To vyjadřuje typický znak YMCA, jímž je rovnoramenný trojúhelník.

Samotné počátky tohoto hnutí u nás spadají do 70-tých let 19. století – jedná se o skupiny mladých mužů v reformované, svobodné reformované a luterské církvi za Rakousko-Uherska - výraznou postavou tohoto hnutí u nás byl Alois Adlof.

Důležité bylo působení americké YMCA za 1. světové války mezi našimi legionáři, kteří pracovníky YMCA (sekretáře) nazývali svými „strýčky“. Ve svobodné ČSR, v místech kde sídlila větší vojenská posádka, byla ustavena tzv. „Vojenská YMCA“, která zřizovala vojenské domovy. O poměru ke státním a hlavně vojenským orgánům, jakož i o způsobech práce YMCA hovoří armádní rozkaz č. 143/12 z 26. května 1919. YMCA je určena pro práci mezi vojáky. Její křesťanský charakter je respektován, ale veškerá náboženská diskriminace a nábor ve prospěch některé církve je zapovězen. Státní a vojenské úřady se za to zavazují poskytovat YMCA značnou pomoc při umístění vojenských domovů, dopravě, ubytování i osobních nákladech. V době největšího rozmachu práce YMCA v čsl. armádě, roku 1920, bylo 70 vojenských středisek s 229 sekretáři (z nich 31 amerických). Pro vzdělávání domácích sekretářů byly v roce 1919 zřízeny v Žilině kurzy. Vojenská YMCA měla veliký význam nejen proto, že vykonala velikou práci pro samotné vojáky, ale že českou a slovenskou veřejnost seznámila s novým typem křesťanství a připravila mnoho znamenitých a odborných pracovníků pro civilní YMCA.

Vlastní historie YMCA v prvorepublikové ČSR začíná v roce 1921. Na celostátním sjezdu 1. – 3. VII. je zvolen první ústřední výbor YMCA v čele s předsedou prof. Františkem Drtinou a místopředsedou prof. Emanuelem Rádlem. Díky iniciativě presidenta T.G.Masaryka a jeho dcery Alice – je část amerických sekretářů přeřazena z vojenské YMCA do vznikající civilní YMCA. Prostřednictvím Světové aliance YMCA jsou povoláváni další obětaví mužové. Rozbíhá se činnost, školí se českoslovenští sekretáři a zakládají se místní sdružení YMCA. Počátky práce YMCA v ČSR provázela finanční pomoc především americké, ale i kanadské a britské YMCA. V dubnu 1923 za symbolickou cenu mohla YMCA odkoupit značný majetek zlikvidované vojenské YMCA. Toto dědictví velmi posílilo majetkovou základnu mladé organizace. Hned v počátcích YMCA morálně i finančně podporovala Obrodné hnutí čsl. studentstva (OHČS). Znamením tohoto úsilí a této spolupráce se stal „Studentský domov“ v Praze na Albertově, otevřený 26. února 1921. Jeho ředitelem se stal D. Lowrie. (Z křesťanské skupiny OHČS, pod vedením profesorů E.Rádla a J.L.Hromádky, vznikla v roce 1927 Akademická YMCA.)

V roce 1921 byl zakoupen hotel v Olomouci a spolu s budovou v Českých Budějovicích (později vyhořela) byly prvními budovami sloužícími pouze účelům YMCA. V letech 1923–24 byly pro YMCA postaveny budovy v Bratislavě, na Kladně, v Liberci, ve Znojmě, v Hradci Králové, v Báňské Bystrici a v Lučenci. Ve větších městech, jako byla Ostrava, Brno, Plzeň a Košice byla naděje, že si silná sdružení dopomohou k budovám vlastními prostředky. V letech 1928-29 vyrůstá v Praze Na Poříčí v té době nejmodernější Palác YMCA v Evropě.

V lůně české, moravské a slovenské přírody se zakládají Ymkařské tábory – český tábor Soběšín na Sázavě u Kácova (později Masarykův tábor), slovenský tábor v Oravském podzámčí, znojemské sdružení mělo tábor Devět Mlýnů, brněnské tábor Veverská Bytýška, kroměřížské tábor Jablůnka nad Bečvou, liberecké tábor Hvězdov a budějovické tábor na Malši. Později byly zbudovány ještě dva tábory na Slovensku – tábor Karpaty a tábor Lučatín u Bánské Bystrice a šest táborů v Čechách – tábor Vlčice u Třeboně, tábor Nižbor na Berounce, tábor Zdobnice v Orlických horách, tábor Kumr – u Máchova jezera, tábor Zlatá Řeka u Písku a tábor Biskupice u Brna. O počátcích a o životě YMCA v prvém desítiletí viz.: serie článků v Křesťanské revue , roč. IV., 1930/31 str. 257 – 274: Emanuel Rádl, C.T.Tidball, J. L. Hromádka, Pavel Šimády, J. Teindl,

V době nacistické okupace prošla YMCA ohněm zkoušky, v níž obstála. Někteří ohrožení členové odešli ještě včas do exilu. Hodně členů YMCA se podílelo na odboji proti hnědé, nacistické totalitě. Daň krve za to zaplatili dva sekretáři a mnozí další významní členové. Celá řada příslušníků hnutí byla pro svou ilegální činnost vězněna. Za Protektorátu, v roce 1943 byla YMCA dokonce zlikvidována a její majetek přebrala německá armáda, nebo Hitlerjugend.

O obětech z řad představitelů a členů YMCA za války – viz tematický oddíl: „Naši padlí v boji proti nacismu“ v Křesťanské revue, roč. XIII, rok 1946, str. 10, 11, 32, 53, 77, 103, 126 a 246. K tomuto neblahému období – viz rovněž knihu Milena Šimsová, „.....v šat bílý odění.....“ vydala YMCA Brno v r. 2005 v nakladatelství EMAN.

Po osvobození obnovuje YMCA s velikým elánem svou činnost, po únoru 1948 se stává předmětem zájmu StB a v roce 1951 je opět, tentokrát komunisty, zakázána. Její majetek přebírá především Československý svaz mládeže, včetně některých táborů. Budovy a zbývající tábory přebírají jiné subjekty Národní fronty.

O marném pokusu obnovit YMCA v 60.letech a o úspěšné registraci a obnovení činnosti YMCA po Sametové revoluci 17. 11. 1989 podal velmi podrobný a zasvěcený výklad první sekretář Mgr. Michal Šourek ve své přednášce na konferenci : „YMCA v proměnách času“, která se konala 13. října 2010 v Národním památníku v Praze na Vítkově. Byl vydán Sborník z této konference, který je přístupný na internetu, (příspěvek Pokus o obnovení YMCA v 60. l. a obnovení v letech 90., str 46-55) ; Šourkův příspěvek/přednáška je též publikována v časopisu YMCA - Protein 2011 č. 4 a č. 5.

Sepsal v létě roku 2015 Pavel Hlaváč

 

Fakta a věcné informace jsem čerpal převážně:

1) z výše uvedeného sborníku,

2) z rukopisu „Pokus o historii YMCA“ sekretáře Dušana Franců ,psáno cca roku 1946/47,

3) z archivních dokumentů YMCA v archivu YMCA, uloženém v NA ČR,

4) z archivních dokumentů YMCA uložených v Paláci YMCA v 6. patře na ústředí YMCA,

4) z mého osobního archivu

 
Po Út St Čt So Ne

Aktuality YMCA

Nejsou žádné aktuality