Základní dokumenty

Pařížská báze

YMCA má jasně definované poslání, kterým je z roku 1855 tzv. Pařížská báze:

„Posláním křesťanských sdružení mladých mužů je sdružovat mladé muže, kteří považují Ježíše Krista podle Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a životem jeho učedníky a usilují o šíření jeho království mezi mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné věci, jakkoli důležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi členy Světové aliance."

Pařížská báze je závazná pro všechny oblasti práce YMCA.

Kampalské principy

V roce 1973 se v africké Kampale na světovém zasedání delegáti usnesli na tzv. Kampalských principech, které aplikují Pařížskou bázi na praktický způsob práce YMCA. Jde o hodnoty, na kterých YMCA staví:

  1. Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny.
  2. Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění.
  3. V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost.
  4. Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti.
  5. Pracovat pro rozvoj celého člověka.

Challenge 21

Na prahu třetího milénia přijala YMCA na Valném shromáždění ve Frechen třetí důležitý dokument, týkající se jejího poslání - Challenge 21. Tím je potvrzení a rozvinutí dvou předchozích dokumentů o poslání YMCA.

Každý člen Ymky je povolán, aby se otevřel konkrétním výzvám a podle vlastní situace určil priority. Mezi tyto výzvy, které jsou rozvinutím Kampalských principů z roku 1973, patří:

  1. Zvěstovat evangelium Ježíše Krista a usilovat o duchovní, duševní a tělesnou pohodu jednotlivců a celé společnosti.
  2. Podporovat všechny, hlavně mladé lidi a ženy, k přijetí vzrůstající zodpovědnosti a přijetí vedení na všech úrovních, pracovat pro spravedlivou společnost.
  3. Propagovat a obhajovat práva žen a dodržování práv dětí.
  4. Pěstovat dialog a partnerství mezi lidmi různých vyznání a ideologií, poznávání kulturních identit lidí a propagace kulturní obnovy.
  5. Zavázat se pracovat v solidaritě s chudými, vykořeněnými lidmi a utlačovanými rasovými, náboženskými a etnickými minoritami.
  6. Usilovat o to být prostředníky a smiřovateli v konfliktních situacích a pracovat pro smysluplné zapojení a pokrok lidí pro své vlastní sebeurčení.
  7. Chránit Boží stvoření proti všemu, co by ho ničilo a uchovávat a chránit zdroje Země pro příští generace.
 
Po Út St Čt So Ne

Aktuality YMCA

Nejsou žádné aktuality