Sociálně aktivizační služba

YMCA – služba pro rodinu 

Kontakty:  

Tererova 1551/8, 149 00 Praha 11 

Email: sas@praha.ymca.cz 

 

Poslání:  

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi YMCA Praha je poskytována ambulantní a terénní formou na území Prahy 11. Služba nabízí podporu a pomoc rodinám s dítětem nebo dětmi do 18 let věku, které zažívají nepříznivou sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením a nedaří se jim situaci bez pomoci a podpory překonat. 

 

Cílová skupina: 

SAS je určena rodinám s dětmi žijícími na Praze 11, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami, a to může ohrožovat zdravé fungování rodiny a zdravý vývoj dětí. 

 

Jde zejména o tyto situace: 

  • (Pečující) osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

  • Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (alkohol, marihuana a další OPL, jiné) 

  • Rodiny s dětmi s migrační minulostí (rozdílný jazyk a kultura) 

  • Krizové situace v rodině (ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, smrt blízkého, rozvod, domácí násilí apod.) 

 

Do lokality SAS spadá celá Praha 11. Terénní pracovníci se pohybují v celé její lokalitě, primárně tedy: 

  • Katastrální území Chodov, katastrální území Háje  

Sekundárně také v:  

  • Praha – Šeberov, Praha – Újezd a Praha – Křeslice. 

 

Cíle služby: 

Hlavním cílem práce SAS je, aby rodiče (jiní pečující) zvládali běžnou péči a výchovu dítěte v domácím prostředí. Snažíme se aktivně podporovat přirozené zdroje rodin(y), aby byla(y) schopné řešit situaci samostatně v co nejvyšší možné míře. Přispíváme tak ke zdravému a zdárnému vývoji dítěte a harmonickému fungování rodiny jakožto celku.  

 

Ve své činnosti cílíme především na:  

  • zvýšení kompetencí rodiny v péči o dítě a jeho výchově,  

  • podporu bezpečného, vyhovujícího a podnětného prostředí v rodině, 

  • podporu zdravých vztahů mezi rodiči a dětmi,  

  • rozvíjení praktických dovedností v péči o domácnost.  

 

Principy:  

Rovnost: Službu poskytujeme všem, kdo spadají do cílové skupiny bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, sociální status a jiné specifické charakteristiky. 

Bezpečí: Vytváříme bezpečné prostředí pro poskytování služeb, ctíme práva a zájmy uživatele. 

Individualita: Respektujeme individuální osobnostní a charakteristické rysy a podle toho s klienty pracujeme. 

Nezávislost: Pomáháme uživatelům, aby nás nepotřebovali. 

Profesionalita: Profesionální, rovný a partnerský přístup pracovníka v průběhu poskytování služby. Poskytování služby pracovníkem, který má požadované vzdělání a je dostatečně proškolen. 

 

Provozní doba: 

Úterý 9.00 – 13.00 (v terénu)  

Čtvrtek 9.00 – 12.00 (v ambulanci) a 12.00 – 17.00 (v terénu) 

 

Pracovní tým:  

Bc. Irena Zůbková – sociální pracovnice SAS, tel: 608 865 643, e-mail: zubkova@praha.ymca.cz

Soňa Mužíková – pracovnice SAS, tel: 608 078 849, e-mail: muzikova@praha.ymca.cz